Regulamin


Kochani,
zmieniam numer sms, mój nowy numer to 72880
Treść wiadomości pozostaje bez zmian, wysyłacie JADWIGA.pytanie.data_urodzenia na NOWY NUMER 72880

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu glostarota.pl
 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizator serwisu – właściciel serwisu znajdującego się pod adresem https://glostarota.pl.
  2. Organizatorem serwisu glostarota.pl jest firma jest firma BlackCat NIP:6612112437
  3. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Organizatora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy potencjalny Użytkownik zobligowany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a następnie do podejmowania czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
  4. Regulamin dostępny jest w postaci elektronicznej pod adresem https://glostarota.pl/
 2. Przedmiot i zakres usług
  1. Celem serwisu jest pośrednictwo w realizacji usług doradczych w zakresie ezoteryki między Użytkownikami serwisu a doradcami.
  2. Usługi Serwisu kierowane są do osób pełnoletnich, osoby nieletnie mogą korzystać z serwisu po uzyskaniu zgody opiekuna prawnego.
  3. Za przedmiot i zakres zleconej doradcy usługi odpowiada sam użytkownik.
  4. Korzystanie z serwisu glostarota.pl jest dobrowolne i bezpłatne.
  5. Korzystanie z Usługi jest możliwe za pośrednictwem sieci polskich operatorów telefonii komórkowej (T-Mobile, Plus GSM, Orange, Play), zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym).
  6. Za treść i zakres informacji przekazanych w ramach usług świadczonych przez Doradcę, odpowiada wobec Członka/Użytkownika sam Doradca.
  7. Wybrany przez Użytkownika Doradca, jest dostępny w godzinach 8-22, wszystkie zgłoszenia po godz. 22 będą realizowane w dniu następnym.
  8. Organizator serwisu zastrzega sobie, że na wiadomości nadesłane przez klienta, może odpisywać zarówno główna wróżka, jak i jej asystent.
  9. Za moment złożenia zamówienia przyjmuje się datę otrzymania SMSa przez serwis.
  10. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na dobrowolne otrzymywanie późniejszych wiadomości od Organizatora. Mogą być to wiadomości przypominające o podjętej kiedyś rozmowie ale też i o innych usługach Organizatora.
  11. Organizator serwisu uprzedza, że zdjęcia przedstawiające konkretnego doradcę, a także podane na jego temat dane są fikcyjne i stanowią element rozrywkowy tego serwisu.
  12. Organizator ma prawo do przerwania konwersacji smsowej bądź e-mailowej z użytkownikiem, który nadużywa i narusza postanowienia ujęte w niniejszym regulaminie.
  13. Organizator zastrzega, że wszelkie kontakty z doradcami, a także uzyskane od nich informacje są fikcyjne, mają jedynie charakter rozrywkowy i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
  14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z serwisu przez osoby do tego nieuprawnione.
  15. Wysłanie przez Uczestnika wiadomości SMS lub e-mail oznacza, iż respektować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu.
  16. Wysyłając wiadomość: sms lub e- mail, użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
  17. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie, zobowiązując się jednocześnie do zamieszczenia owych zmian na niniejszej stronie internetowej.
 3. Warunki techniczne
  1. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
  2. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
   • hardware,
   • połączenie z siecią Internet,
   • przeglądarkę internetową,
   • inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych usług.
  3. Serwis https://glostarota.pl/ zastrzega, że w przypadku niektórych Serwisów dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.
  4. Niniejsza witryna internetowa, w celu zapewnienia Państwu odpowiedniej jakości usług, korzysta z plików cookies. Mogą również korzystać z nich współpracujące z nami instytucje. W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Pozostając w tym serwisie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.
 4. Reklamacje
  1. Reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu oraz płatności można składać na adres mailowy jadwiga@glostarota.pl
  2. Organizator serwisu rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.
  3. Problemy techniczne należy zgłaszać na adres jadwiga@glostarota.pl.
 5. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy
  1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
   Aby odstąpić od umowy zawartej w serwisie, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: jadwiga@glostarota.pl
  2. Zgodnie z Art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach serwisu nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
   8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
   12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  3. Kupując usługę w serwisie glostarota.pl klient oświadcza iż zapoznał się z regulaminem i go akceptuje oraz że wyraża zgodę na wykonanie Usługi przed upływem 14-stu dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Wyrażając zgodę, Konsument traci prawo do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, przysługującego zgodnie z treścią art. 27 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2013 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827).
 6. Zastrzeżenia dotyczące korzystania z serwisu: https://glostarota.pl/
  1. Właściciel niniejszej strony www nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. korzystanie z kart płatniczych czy innych sposobów płatności za usługę przez osoby do tego nieuprawnione,
   2. problemy lub opóźnienia w realizacji usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, lub którym nie można było zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej /np. choroba, awaria itp./,
   3. przerwy w świadczeniu usługi zaistniałe z przyczyn niezależnych od właściciela serwisu (np. konserwacja sprzętu, przeglądy techniczne itp.)
   4. problemy wynikające z niewłaściwego korzystania z usługi lub z niezrozumienia charakteru usług, proponowanych na niniejszej stronie www